ورم غدد لنفاوی

عوامل ایجاد ورم غدد لنفاوی گردن و درمان آن

تورم غدد لنفاوی گردن و گلو به دلیل عوامل زیر می باشد: