ماساژ لنف ادم دست

ماساژ اندام فوقانی در فرد مبتلا به لنف ادم

نوع ملایمی از ماساژ است که با بازکردن راه های لنفاوی جدید موجود در سطح پوست، به حرکت مایع از مناطق ورم دار به قسمت مناطق فاقد ورم کمک مي کند.همچنین جزئی ازبرنامه درمانی :